@99_E-Learning

COM SCI

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. อาจารย์สิทธิ์ สิตไทย (หัวหน้าสาขาวิชา)
2. อาจารย์อภิชาติ คำปลิว
3. อาจารย์ภาสวรรณ นะราแก้ว
4. อาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข
5. อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

BUS COM

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล
                                    (หัวหน้าสาขาวิชา)
2. อาจารย์ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์
3. อาจารย์จักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ
4. อาจารย์กิ่งแก้ว สงวนพันธ์
5. อาจารย์ศิริภัทร สิตไทย
6. อาจารย์ชฎาภรณ์ สิตไทย
DM

สาขาวิชา
ดิจิทัล มีเดีย

1. อาจารย์สินชัย กิตติมงคลสุข
                              (หัวหน้าสาขาวิชา)
2. อาจารย์กิตติคุณ ฤทธิ์นิ่ม
3. อาจารย์พิเชษฐ์ วงจ้อย
4. อาจารย์์จิราภร ปรากฎ